Regulamin szkolnej pracowni komputerowej

Regulamin pracowni komputerowej

Podstawa prawna: § 17. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Postanowienia ogólne

§ 1.

Pracownia komputerowa przeznaczona jest do prowadzenia zajęć edukacyjnych w Zespole Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Zbąszynku.

§ 2.

Z pracowni komputerowej mogą korzystać wyłącznie uczniowie oraz upoważnieni nauczyciele i inni pracownicy Zespołu Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Zbąszynku.

§ 3.

 Osoby przebywające w pracowni zobowiązane są do stosowania się do przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w:

 1. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1992 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych.

 

Przygotowanie do zajęć

§ 4.

 Uczniowie mogą przebywać w pracowni tylko pod opieką nauczyciela. Mogą przebywać także poza godzinami zajęć obowiązkowych, ale po uzyskaniu każdorazowo zgody nauczyciela.

§ 5.

 Zabrania się wnoszenia do pracowni substancji lub przedmiotów mogących wpłynąć  niekorzystnie na funkcjonowanie sprzętu komputerowego. W szczególności zakaz dotyczy produktów żywnościowych i napojów.

§ 6.

 Uczniowie pracują na przydzielonych im stanowiskach. Zmiana stanowiska wymaga każdorazowo zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia.

§ 7.

 Przed rozpoczęciem pracy na stanowisku uczniowie są zobowiązani do sprawdzenia jego stanu ogólnego, technicznego i zgłoszenia dostrzegalnych usterek nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

 

Praca na zajęciach

§ 8.

Włączenie lub wyłączenie zasilania komputera każdorazowo wymaga uzyskania zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia.

§ 9.

 Dokonywanie zmian w konfiguracji sprzętowej systemów komputerowych znajdujących się  w pracowni (w szczególności otwieranie jednostek centralnych, przyłączanie/odłączanie myszy, przyłączanie/odłączanie klawiatur, regulacja parametrów monitorów) dozwolone jest wyłącznie za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia. Zauważone problemy należy mu natychmiast zgłaszać.

§ 10.

 Dokonywanie zmian w konfiguracji programowej systemów komputerowych znajdujących się w pracowni (w szczególności instalowanie/usuwanie oprogramowania, zmiany ustawień systemu operacyjnego oraz programów, tworzenie i usuwanie danych) dozwolone jest wyłącznie za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.

§ 11.

 Uczniowie mają prawo korzystać z danych i programów udostępnionych w systemie komputerowym szkoły. Mają także prawo, po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia, do korzystania ze znajdujących się w pracowni urządzeń komputerowych.

§ 12.

Użytkownicy pracowni mają prawo do korzystania z własnych danych, pobranych z Internetu lub przyniesionych na wymiennych nośnikach danych, po uprzednim sprawdzeniu ich za pomocą programu antywirusowego – pod kontrolą nauczyciela.

§ 13.

Użytkownicy pracowni mają prawo do zapisywania swoich plików wyłącznie w wyznaczonym miejscu. Dane tymczasowe, utworzone w trakcie pracy, należy po jej zakończeniu usunąć. Obsługa pracowni nie gwarantuje zachowania danych zapisanych poza wyznaczonym miejscem.

§ 14.

 Użytkownicy sieci komputerowej mają obowiązek dbać o bezpieczeństwo danych, a w szczególności nie udostępniać innym swoich haseł .

§ 15.

 W trakcie pracy użytkownicy zobowiązani są do:

 1. przestrzegania przepisów prawa, w szczególności dotyczących:
  1. uzyskiwania nieuprawnionego dostępu do danych,
  2. rozpowszechniania pornografii,
  3. propagowania innych zakazanych przez prawo treści;
 2. przestrzegania powszechnie przyjętych norm obyczajowych, w tym dotyczących korzystania z Internetu:
  1. nierozpowszechniania tzw. spamów,
  2. nieobrażania innych użytkowników ;
 3. informowania nauczyciela prowadzącego zajęcia o nietypowym działaniu komputera.

§ 16.

Nauczyciel prowadzący zajęcia ma prawo blokowania dostępu do określonych danych lub usług (w szczególności dostępu do Internetu) oraz monitorowania poczynań osób korzystających
 z pracowni).

§ 17.

 Korzystanie z urządzeń drukujących – w celu drukowania prac dodatkowych, których opracowanie nie jest zadaniem wynikającym z treści zajęć prowadzonych w pracowni komputerowej, ale służy do realizacji celów dydaktycznych – możliwe jest wyłącznie za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.

§ 18.

 Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy, a w szczególności odpowiednio wyłączyć komputer, ustawić elementy zestawu komputerowego na właściwym miejscu.

§ 19.

 Nauczyciel prowadzący zajęcia ma prawo nakazać uczniom, po uprzednim ich poinstruowaniu i dostarczeniu odpowiednich środków, wykonanie prostych zabiegów konserwacyjnych (czyszczenie klawiatury, myszy, obudowy komputera, ekranu monitora).

 Postanowienia końcowe

§ 20.

 Uczniowie zostają zapoznani z niniejszym regulaminem oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy na pierwszych zajęciach w roku szkolnym.

§ 21.

 W kwestiach nie wymienionych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy statutu szkoły oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 22.

 Regulamin pracowni komputerowej obowiązuje wszystkich uczniów korzystających z pracowni zarówno podczas planowych zajęć lekcyjnych, jak i poza nimi.

§ 23.

Próby włamania do sieci lokalnej jak i zakłócanie jej pracy będą traktowane jako poważne naruszenie regulaminu szkolnego.

 • nie jemy i nie pijemy w pobliżu komputerów
 • nie dotykamy klawiatury i myszy brudnymi rękami
 • nie przenosimy, przesuwamy komputera gdy jest włączony
 • dbamy o porządek na stole i na dysku komputera
 • kable trzymamy za wtyczkę podczas włączania i wyłączania
 • przycisk myszy i klawisze naciskamy delikatnie
 • nie zasłaniamy otworów wentylacyjnych komputera
 • nie naciskamy bezmyślnie klawiszy gdy komputer wykonuje jakąś operację
 • nie podłączamy żadnych urządzeń do komputera (ani nie odłączamy) gdy jest włączony
 • nie odpowiadamy na żadne pytanie „tak” gdy nie wiemy o co chodzi
 • jeśli komputer „się zawiesił” nie wyłączamy go lecz resetujemy (Windows)
 • nie zmieniamy ustawień komputera i oprogramowania
 • nie wolno zmieniać nazw istniejących dokumentów, które są własnością innych użytkowników.
 • nie wolno wykorzystywać jako własnych prac innych użytkowników.
 • nie wolno uruchamiać żadnych programów bez zgody nauczyciela.
 • korzystanie z Internetu może odbywać się wyłącznie za zgodą nauczyciela.
 • nie wolno korzystać z własnych płyt i dyskietek bez zgody opiekuna pracowni.
 • nie wolno instalować samodzielnie oprogramowania bez zgody nauczyciela
 • przed wyłączeniem komputera należy zawsze zakończyć działanie wszystkich programów.
 • o wszelkich usterkach sprzętu komputerowego należy natychmiast powiadomić nauczyciela.
 • w trakcie zajęć utrzymywać porządek i czystość, zachować spokój i rozwagę.
 • na zajęcia przychodzić punktualnie i przygotowanym.
 • na zajęciach nie używamy telefonów komórkowych oraz nie korzystamy ze słuchawek bez wyraźnej zgody nauczyciela.

 Przestrzegaj zasad BHP podczas pracy z komputerem.

 • zawsze zachowuj prawidłową postawę podczas pracy.
 • pamiętaj o odpowiedniej odległości oczu od monitora – od 40 do 70 cm; jeśli lekarz zalecił ci noszenie okularów, załóż je.
 • usiądź jeśli jest to możliwe  tak, abyś patrzył nieco w dół na ekran.
 • kiedy długo pracujesz z komputerem, zrób przerwę, wstań, wyprostuj się, popatrz na odległe przedmioty za oknem. (Najlepiej wyjdź na spacer) Obciążony kręgosłup i oczy odpoczną chwilę.
 • gdy komputer pracuje, nie zmieniaj jego połączeń z innymi urządzeniami np.: myszką, monitorem, siecią, ponieważ w niektórych przypadkach grozi to uszkodzeniem sprzętu.
 • pamiętaj o doborze odpowiednich programów, dostosowanych do twojego wieku (nie wszystkie są wartościowe – niektóre z nich zawierają bezsensowną przemoc).
 • w razie wypadku, wynikającego na przykład z porażenia prądem, należy natychmiast odłączyć zasilanie, udzielić pierwszej pomocy oraz zorganizować pomoc lekarską.
 •  o zdarzeniu musi być powiadomiony dyrektor szkoły.

 

Pamiętaj o bezpieczeństwie w sieci Internet

 • Nie podawaj swoich danych w Internecie, posługuj się tylko Nickiem (pseudonimem)
   i nigdy nie podawaj swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, czy adres szkoły.
 • Nie ufaj osobom poznanym w sieci.

  

Posługiwanie się komputerem nie zwalnia od myślenia, lecz w zamian za odciążenie umysłu od spraw drugorzędnych obliguje do skierowania go na bardziej zaawansowane aspekty rozwiązywania problemów.

 Komputer się nie myli. Mylą się ci, co go obsługują.

 

Ostatnia modyfikacja: Wednesday, 9 April 2014, 21:57 PM